. 200

.  200

× eneida ïîãèáøèõ â ðåçóëüòàòå itâ இது, ñâÿçàííûõ çàêëþ ñ ÷ Aiea áûâøåãî ïðåçèäåíòà êîáàéêîáà Çóìû, âåëè èëîñü AI 212 – òðåìÿ äíÿìè டயானா ñîîáùàëîñü 72.

Èñòî ÷: பிபிசி ñî ññûëêîé âèòåëüñòâî

Äåòàëè: Êàê, ðîñò êîëè ÷ âà ïîãèáøèõ ñâÿçàí ñ âà. Ïî ïîñëåäíèì, â âàçóëó-áûëè óêðàäåíû 7 ((â (720 â) ìàîà.

2500 ÷ åëîâåê âàíû â âÿçè ñ.Ïðåçèäåíò Ñèðèë Ðàìàôîñà, ÷ òî âñå èíöèäåíòû â è ãðàáåæåé áûëè îöèðîâîöèðîâàíû, è “,”, “. Ïî åãî âàì, áåñïîðÿäêè áûëè é çàõâàòèòü â é.

, Òî ïîäñòðåêàòåëè âëåíû, íî íå âäàâàòüñÿ â.

äûòîðèÿ:

  • 29 èþíÿ éêîá Çóìà áûë âîðåí ê 15 ìåñÿöàì òþðüìû âàæåíèå ê ñóäåáíîé ñèñòåìå ñòðàíû – îí âèëñÿ.
  • Ýòî ïåðâûé à âé â èñòîðèè, êîãäà âøèé áûë îðåíâîðåí ê.
  • Çàêëþ ÷ åíèÿ â ñòðàíå ÷. Îõâàòèëè âèíöèè Ãàóòåíã è âàçóëó-.

READ  "சட்டவிரோத உள்ளடக்கத்தை நீக்குவதில் தோல்வி": கூகிள் 6 மில்லியன் ரூபிள் அபராதம் விதித்தது

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Trendingupdatestamil