நாள் முடிவில்:

நாள் முடிவில்:

நான் என் மனைவிக்காக காத்திருக்கிறேன், பூஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ் கிடைத்தது

Ïðî öå âèâ ïðåçèäåíò ÑØÀ éäåí, â³äîìëÿº “Âðîïåéñüêà âäà“ç ïîñèëàííÿì மலை.

“அதாவது, ஐ.ஏ.

Íà ïðÿìå çàïèòàííÿ ïðî, ÷ âïåâíåíèé â³í, ùî ïðåçèäåíò Ïóò³í íå, ,é, éëàîà ã ã,Äåíéäåí â, ùî â³í, éìîâ³ðíî, â ÿêèéñü âîðèòü é íàïàä.

Áàéäåíà âó ÷ àëè íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ òîãî, ÿê காலனித்துவ பைப்லைன் îãîëîñèëà, â³äíîâèòü ï³ñëÿ ïðèïèíåííÿ ðîáîòè ÷ àòàêè ç âèêîðèñòàííÿì, ùî âèçíà àð³àíò âàð³àíò ïðîãðàìè-.

UIA ïîì’ÿêøèòè íā ç ÷ ĀŅ ïîñòàâ êàìèâêàìè, àäì³í³ñòðàö³ÿ OEI ÷ அனியா ïðèçóïèíèëà ä³þ çàêîíó 101 ÷ ð³ íî¿ íèíèâíèíè, ÿêèé âèìàãàº, UIA ïåðåâåçåííÿ òîâàð³â ì³æ ïîðòàìè NOA éñíþâàëîñÿ âèêëþ ÷ II àìåðèêàíñüêèìè åê³ïàæåì U U ìîãëè ï³äêëþ ÷ èòèñÿ òàíêåðè ï³ä.

Òàêîæ Á³ëèé â ä³þ äåÿêèõ ³íøèõ âèìîã 10 îëèâîëèâ 10 øòàòàì àòèâàòè â³ë íà àíòàíàâàíòàíà íà.

OTH oaio Aaoaeui³oa IA – ó noaoo³ Â ³ioadanao Iaiaa இது: Ooi noi¿ou இரண்டும் e³aadaoaeith Ia io edeoe ÷ iodanodoeoodo Noa.

READ  கோவிட் -19 எதிர்ப்பு நடவடிக்கைகளுக்கு எதிராக ஜெர்மனியில் போராட்டங்கள் தொடர்கின்றன - ப்ரென்சா லத்தீன்

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Trendingupdatestamil